1 Oktyabr 2020

Cümə axşamı, 19:38

VALYUTA

ÇOXMƏCHULLU TƏNLİK

Regional oyunçuların Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ətrafında görünməmiş hərbi-siyasi fəallığı nələrə aparıb çıxara bilər?

Müəllif:

01.09.2020

SonikiayErmənistan-Azərbaycanmünaqişəsiətrafında 2016-ildənbuyanagörünməmişhərbi-siyasifəallıqlayaddaqalacaq. ErmənistanlaAzərbaycanarasındaiyuldabaşvermişhərbitoqquşmalarınardındanyaşananənsonhadisələrRusiyanınmüdafiənaziriSergeyŞoyqununBakıya, AzərbaycanınxariciişlərnaziriCeyhunBayramovunisəMoskvayaavqustunsonlarındaetdiklərisəfərlərdir. Doğrudur, AzərbaycanınyeniXİNbaşçısınınsəfəribilavasitəiyulhadisələriləbağlıolmayıb - səfərdahaçoxtanışlıqxarakteridaşıyırdı. Çünkibu, BayramovunxariciişlərnaziripostundaMoskvayailksəfəriidi. S.ŞoyqununBakısəfəriisərəsmiolaraq, XəzərdəBeynəlxalqOrduOyunları-2020 çərçivəsindətəşkiledilən «DənizKuboku» yarışıiləəlaqədarbaştutub.

Hərikinazirindanışıqlarınıngündəliyikifayətqədərgenişidi. Mərkəzimövzuisəgözlənildiyikimi, Ermənistan-Azərbaycanmünaqişəsi, həmçininikiölkəsərhədində, AzərbaycanınTovuzrayonuistiqamətindəgərginliyinpikdövründəRusiyanınErmənistanısilahlandırmasıməsələsiolub.

 

başverib?

Xatırladaqki, avqustunilkgünlərindəKİV-RusiyanınErmənistana 510 tonhərbitəyinatlıyükgöndərdiyinədairxəbərləryayılıb. Budaşımalarınhəyatakeçirilməsiüçünümumilikdə 9 təyyarəreysihəyatakeçirilib. Üstəlik, onlardan 2-siErmənistan-AzərbaycansərhədininTovuzrayonuyaxınlığındadöyüşlərinənqızğınvaxtındaiyulun 17- (!!!) baştutub. Budasondeyil. SözügedənyüklərindaşındığıhərbinəqliyyattəyyarələriErmənistanbirbaşadeyil, Qazaxıstan, Türkmənistanİranınhavaməkanındankeçməkləuçub. Buyolunuzunluğu 2000 kilometrdənartıq, uçuşmüddətisə 3 saat 30 dəqiqədir. Beləolduqdaortayatəbiisualçıxır: RusiyadanErmənistanaGürcüstanərazisiləuçuşundaharahattezəmələgəldiyibirşəraitdətəyyarələrinbeləuzaq, dolamayollauçmasınınsəbəbinədir? Axı, Gürcüstanınhavaməkanıiləuçuşonlaracəmi 1 saatabaşagəlirbuhaldatəyyarələrcəmi 500 kilometryolqətedir. SualacavabGürcüstantərəfindəngəlib: TbilisihəminrustəyyarələrininGürcüstanərazisindənkeçməsinəicazəverməyib.

Moskvanıniddiasınagörə, RusiyadanErmənistanaböyükhəcmdəhərbiyükgöndərilsə, o, Rusiyanınbuölkədəyerləşən 102-cihərbibazasıüçünnəzərdətutulub. Olabilsinki, Tbilisitəyyarələrinuçuşunabunagörərazılıqverməyib. Məsələondadırki, 2008-ciilinavqustmüharibəsindənsonraGürcüstanRusiyadanErmənistandakı102-cihərbibazayahərbitəyinatlıyüklərintranzitini, ocümlədənhavayoluilətranzitiniqadağanedib. MoskvanınErmənistanordusuüçüngöndərdiyihərbiyüklərinsəGürcüstanərazisilədaşınmasınabirşərtləicazəverilir: GürcüstanınErmənistandakıhərbiattaşesiyükləriyerindəyoxlamalı, sertifikatınabaxmalı, tədarükünbeynəlxalqkonvensiyalarauyğunolub-olmadığınıs. müəyyənləşdirməlidir.

Həqiqətən, RusiyanınMüdafiəNazirliyihələ 2019-cuilinoktyabrındaErmənistandakı 102-cibazasınınhərbipotensialını, təxminən, 2 dəfəartıracağınıbəyanetmişdi. O, bunuyeni, müasirsilahhərbitexnikayakeçidləəsaslandırmışdı. Buhaqdabirlik


MƏSLƏHƏT GÖR:

26