7 Dekabr 2021

Çərşənbə axşamı, 19:12

VALYUTA

HƏYATDA HƏR ŞEY MÜMKÜNDÜR

Fidan KİM: «Mənim həddindən çox sualım var, onlara hələ də cavab axtarıram»

Müəllif:

01.07.2021

"Rəssamözstixiyasındaolduğukimicisimlərintəzahüründəyaşayır." BusözləralmanfilosofuGeorqZimmeləməxsusdurazərbaycanlırəssamFidanKiminyaradıcılığınışəxsiyyətiniənyaxşışəkildəxarakterizəedir. O, gəncistedadlıdır. İnsanlarıhissedir, yaradıcılıqlayaşayıreynizamandaçağdaşdünyadaözünügözəlahəngdarhissedir. İndiABŞ-dayaşayırbütündünyaüçünaçıqdır. Onunişləriözmənaməzmununagörətəsiredicisüjetinəgörəparlaqdır - dəfələrləGürcüstan, Rusiya, Fransa, ÇinABŞ-dakeçirilənnüfuzlubeynəlxalqsərgilərdəiştirakedib. Onunyaradıcılığınınməqsədiyetərincəsadədir: mövcudluğunfəlsəfisuallarınacavabtapmaqdünyanıngözəlliyiniinsanlaraçatdırmaq. AzərbaycanDövlətRəssamlıqAkademiyasınınməzunuolanFidanKimAzərbaycanrəssamlarınıözəsərlərinin "qiymətinisöyləməkdən" çəkinməməyəçağırır. Bu, ABŞtəsviriincəsənətməktəbindənözüüçünçıxardığıəsasdərslərdənbiridir.

ÖzünəinanançevrəsindəkibütündünyailəpaylaşmaqdançəkinmədiyienerjiilədoluolanFidanKimözvaxtınıcəsarətləidarəedironuözpeşəkarfəaliyyətininzənginləşdirilməsinəsərfedir. Deməkolarki, həmişəBakıyagəlməyəçalışır - sevimli, istirahatBakıya. Axı, doğmayurduonailhamverirodaonuözüiləokeanınotayındaaparır.  

NiyəməhzKim? FidanınanasınınadıKimiyadır. Bunagörə, özünətəxəllüsüçünanasınınadınınüçhərfinigötürüb. “Anamhəmişəyanımdadırhəmişəmənimuğurlarımıizləyir. O, hələkörpəliyimdənbuyanaarzularımınçinolmasıüçünhərzamanəlindəngələniedib."

- BuyaxınlardaBakıdaolmusunuz. Təəssüratlarınıznecədir?

- MənimüçünvətənimAzərbaycan- böyükbirbayramdır, ilhamsevincqaynağıdır! MənBakıyahərsəfərdənəvvəlgünlərisayıram. Bütünqohumlarımı, dostlarımı, sevimliXəzəri, İçərişəhərinköhnərahatküçələrinigördüm. Bu, odeməkdirki, növbətiüç-dördayüçünmənilhamlatəminolunmuşam! Səfərimeynizamandasəmərəlioldu. Həttagörüşlərarasıişləməyibacardım (gülür). Hərdəfəİçərişəhərdəolandamütləqxoşbəxtlikhissedirəm, heçbununlamüqayisəediləbilməz.

- Bakısizdəhansırənglərləassosiasiyaolunur?

- Çoxgözəlsualdır! Qızılı, qırmızılacivərdrənglərlə. Qızılı, çünkiAzərbaycan - günəşin, odunölkəsidirburadainsanlarürəklərininçağırışınıizləyirlər. Temperamentli, mehriban, qayğıkeşçoxdoğmadırlar! Qırmızı, çünkiAzərbaycan - sevgiölkəsidir. Əlbəttəki, lacivərd, çünkiAzərbaycan - gözəlXəzərdənizininölkəsidir.

- SizinABŞ-aköçməyinizinsəbəbiidi? Bu, sizinyaradıcılığınızanecətəsirgöstərdi? Axı, bunaqədərBakıdaəlaqələrqurmuşdunuzyaradıcılıqdamüəyyənbiryerqazanmışdız...

- Əslində, mənbunuköçadlandırabilmərəm. Dahadoğrusu, mənBirləşmişŞtatlardaözölkəmitəmsiletməyəçalışıram. Artıqəldəedilmişlərləheçzamanqaneolub, dayanmaqolmaz. Bugünbütünsahələrdə: incəsənətdə, elmdəbütünlükləinsanmünasibətlərindədəyişikliklərzamanıdır. Hərşeykosmiksürətlədəyişir. İndiölkəmizmədəniyyətimizbarədəbütündünyayabəyanetməküçünənyaxşızamandır. AzərbaycanınVətənmüharibəsindəqazandığıQələbəbunaimkanverir. Şəxsənmənəgəldikdəisə, AmerikaBirləşmişŞtatlarındaqalmağımkaryeramınticaritərəfinəçoxgüclütəsirgöstərdi. MənözməhsulumundüzgünmarketinqiiləbağlımüxtəlifkurslardankeçirəmbütünbunlarıbirgünAzərbaycandatəsviriincəsənət


MƏSLƏHƏT GÖR:

46